ישיבת עותניאל http://www.otniel.org otniel.org he Torah/Judaism 30 ©otniel.org ברכת חג פורים לתלמידי הישיבה וידידיה http://www.otniel.org/show.asp?id=69103ברכת ראשי הישיבה והרב תומר לקראת חג פורים תשע"הhttp://www.otniel.org/show.asp?id=69103שיחה שבועית: "השמחה בעבודת השם"http://www.otniel.org/show.asp?id=69082http://www.otniel.org/show.asp?id=69082שיחה לפרשת תצווה: "בין תרומה לתצווה" http://www.otniel.org/show.asp?id=69080"הצדקה מגיעה מנדיבות הלב, ונחשבת מהדברים שאין להם שיעור. מאידך, בלסמוך רק על הלב יכולים להיות חסרונות. על המתח בין תרומה לתצווה"http://www.otniel.org/show.asp?id=69080´עבודת הניגון´ בקבלת שבת יחד עם חיליק פרנקhttp://www.otniel.org/show.asp?id=69076קבלת שבת עם חיליק פרנק שהתקיימה בישיבת עתניאל ערש"ק פרשת ´וארא´ (שבת מברכין) תשע"ה. בערב נוגנו ניגונים וחיליק שיתף את הציבור כיצד לדעתו מתבטאת עבודת ה´ בניגון. http://www.otniel.org/show.asp?id=69076השבת בקבלה הקדומה - שיעור מספר שמונהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=69074"כל שבוע יש שבת מה שעלול לטשטש את ההכרה שהיום הקדוש ביותר של השנה הוא השבת. על פי סדר של השלבים השונים של השבת - הכנות, תפילות, סעודות עוד, ננסה לפענח את סוד השבת מתוך לימוד של ספרות הקבלה מספר יצירה והבהיר, דרך הזוהר הקדוש עד לתולעת יעקב".http://www.otniel.org/show.asp?id=69074מסע בפרשה בחמש דקות - פרשת תצווה (שבת זכור)http://www.otniel.org/show.asp?id=69073שיחה קצרה של ראש הישיבה, הרב בני קלמנזון, לתלמידי וידידי הישיבה על פרשת השבוע, כחלק מסדרת שיעורים קבועה בנושא.http://www.otniel.org/show.asp?id=69073Parashat Tetzaveh: "The Good Words"http://www.otniel.org/show.asp?id=69050We live in an age of spiritual awakening. Drawing on Talmudic, Kabbalistic and Chassidic sources, Rabbi Yakov Nagen explores the existential spiritual questions of our day through the lens of the weekly Torah portion, shining a new light on traditional sources with a refreshing optimism that is a joy to experience.http://www.otniel.org/show.asp?id=69050הזורק גט לאשתו- ידיעה או אחריותhttp://www.otniel.org/show.asp?id=69049ידיעה או אחריות: איזו מעורבות נדרשת מן האישה במעשה הגירושין? מחלוקת עולא ורב הושעיא בדין חלות הגירושין על-ידי נתינת הגט בחצר האישהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=69049שיחה שבועית: "הדינמיקה של ההתגלות"http://www.otniel.org/show.asp?id=68968פרשת משפטים הינה המשך ישיר של התגלות בסיני, הרואה פרשה זו כעומדת בפני עצמה נופל למלכודת מוכרת שחוקים ומערכות שאמורין לייצג אידאות הופכים למוגזמים בעלי דינמיקה עצמאית אשר מנתקת אותם מהעקרונות והערכים שהיא אמורה לייצג. http://www.otniel.org/show.asp?id=68968מסע בפרשה בחמש דקות - פרשת משפטיםhttp://www.otniel.org/show.asp?id=68947שיחה קצרה של ראש הישיבה, הרב בני קלמנזון, לתלמידי וידידי הישיבה על פרשת השבוע, כחלק מסדרת שיעורים קבועה בנושא.http://www.otniel.org/show.asp?id=68947שיחה לפרשת משפטים: "סוד הנחת והחיפזון"http://www.otniel.org/show.asp?id=68946לאחר המהירות שביציאת מצרים ומעמד הר סיני, מגיעה פרשת משפטים ומציגה דווקא את איכותה של המתינות והנחת – "הוו מתונים בדין". מה סוד החיפזון והנחת? כיצד אפשר לשלב ביניהם בחיינו?http://www.otniel.org/show.asp?id=68946 שיחה שבועית: "הדה-לגיטימציה של האחר הפוליטי בשיח הישראלי"http://www.otniel.org/show.asp?id=68907על השסע המפלג את התנועה הציונית כפי שהוא מתבטא בשיח של מערכת הבחירות הנוכחית. השורשים היהודיים של הימין והשמאל בישראל.http://www.otniel.org/show.asp?id=68907מסע בפרשה בחמש דקות - פרשת יתרוhttp://www.otniel.org/show.asp?id=68903שיחה קצרה של ראש הישיבה, הרב בני קלמנזון, לתלמידי וידידי הישיבה על פרשת השבוע, כחלק מסדרת שיעורים קבועה בנושא.http://www.otniel.org/show.asp?id=68903שיחה לפרשת יתרו: "המחיר המשפחתי - בין משפחה ובין שליחות"http://www.otniel.org/show.asp?id=68890"שיבת יתרו עם אשת משה ובניו מלמדים את משה פרק בהלכות ציבור, ובאיזון בין השליחות לבין החיים האישיים והמשפחתיים"http://www.otniel.org/show.asp?id=68890ברכת ט"ו בשבט לתלמידי וידידי הישיבהhttp://www.otniel.org/show.asp?id=68873ברכת ראשי הישיבה לתלמידי ובוגרי הישיבה וידידיה, לקראת ראש השנה לאילנות.http://www.otniel.org/show.asp?id=68873הנתינה מגדירה את האדםhttp://www.otniel.org/show.asp?id=68856בפרק החמישי של מסכת אבות יש רצף של משניות, שכל אחת מהן מגדירה ארבע מידות בתחום מסוים. המשנה שלנו מתיימרת להגדיר "מידות באדם" , ולכן יש כאן אמירה על מהות האדם.http://www.otniel.org/show.asp?id=68856´פלא יחיד ומיוחד´- מסכת סנהדרין פרק ד´ משנה ה´http://www.otniel.org/show.asp?id=68855לא פחות מן היסודות שהעניקה היהדות לעולם בכל מה שקשור לתפיסת האלוהות, אחת מן הבשורות של היהדות לעולם היא בתפיסת מהותו של האדם. http://www.otniel.org/show.asp?id=68855´בית דין של אמת´ – מסכת סנהדרין פרק א´http://www.otniel.org/show.asp?id=68854המשנה מביאה מקור לכך שסנהדרין קטנה מורכבת מעשרים ושלושה דיינים, וסנהדרין גדולה מורכבת משבעים ואחד דיינים (משנה ו). לאור זה, בולטת שתיקתה של המשנה ביחס למקור לפיו בית דין מורכב משלושה דיינים.http://www.otniel.org/show.asp?id=68854שכנות ושותפות´ - מסכת בבא בתרא פרק א´http://www.otniel.org/show.asp?id=68853הפרק הראשון של מסכת בבא בתרא עוסק במערכות יחסים בין שכנים. מתוך כך הוא מתמודד עם שאלת נשיאה בנטל משותף על ידי השכנים, ומציע פתרונות לבעיות של ספקות בעלות שעלולות להתעורר כתוצאה מן החיים המשותפים. התפיסה היסודית העולה מן המשניות היא שמציאות חיים של שכנות יוצרת מערכת יחסים שהופכת את השכנים למעין שותפים.http://www.otniel.org/show.asp?id=68853´שור או מר שור?´ - מסכת בבא קמא פרק א´ משנה א´http://www.otniel.org/show.asp?id=68852נראה שלדעת המשנה החיוב של שור המזיק איננו של הבעלים, אלא של השור. כאשר שור רוצח, הוא חייב למות. כאשר שור מזיק, הוא חייב לשלם. השור עצמו נחשב לאישיות משפטית. בכך השור אינו סתם שור; הוא אדון שור.http://www.otniel.org/show.asp?id=68852